OBCHODNÍ PODMÍNKY

(smlouva o poskytování služeb v oblasti dle ustanovení § 51 občanského zákoníku)

Tato smlouva upravuje vztah mezi provozovatelem služby DIGITALNIMANZEL.CZ, Jan Čáp, se sídlem Tkalcovská 209, Nový Bor 473 01, IČ: 88714667 , který je poskytovatelem servisních služeb na straně jedné (dále jen jako „poskytovatel“) a klientem, který je příjemcem servisních služeb, na straně druhé (dále jen jako „klient“).

  1.  Předmět smlouvy

1.1. Tato smlouva je uzavřena za účelem poskytování placených služeb a to v oblasti konzultací, instalací, oprav a nastavení v oblasti software a hardware na platformách od firem Microsoft, Apple a Google. Servisní zásah realizujeme pro klienty skrze vzdálené připojení k počítači, notebooku či jakékoliv moderní technice. Vzhledem ke svému charakteru může být konkretizována na základě komunikace poskytovatele s klientem v průběhu poskytování servisní služby. Servisní služby jsou poskytovány formou jednorázových servisních zásahů. Servisní zásah probíhá jednorázovým spojením se zařízením klienta na dálku za pomoci speciálního software pro vzdálenou správu nebo osobní návštěvou u klienta. Při variantě vzdáleného připojení se poskytovatel vzdáleně připojí k zařízení klienta pouze na dobu nezbytně nutnou k provedení servisní služby. Toto spojení je jednorázové a je ukončeno poskytovatelem po dokončení servisní služby. Klient má právo kdykoliv spojení ukončit. Připojení je zabezpečeno jednorázovým šifrovacím klíčem.

1.2. Služby jsou dostupné 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.

1.3. Poskytovatel realizuje servisní služby za účelem opravy, optimalizace či nastavení fungování počítače, tabletu, telefonu, serveru či jakékoliv techniky online.

1.4. Vlastnímu poskytnutí servisní služby předchází konzultace s klientem, při které dojde zdarma k analýze a definování závady, dále pak ke stanovení ceny dle platného ceníku uvedeném na https://digitalnimanzel.cz/.

1.5. Po dokončení servisní služby zašle poskytovatel klientovi e-mail s informacemi o provedeném zásahu a fakturu, který má právo klient do 24 hodin rozporovat.

1.6. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých datech osobního charakteru na počítači klienta, se kterými přijde během poskytování servisních služeb do styku, a nebude tato data žádným způsobem shromažďovat či uchovávat.

  1. Objednávka

2.1. Klient může objednat servisní služby na webové stránce https://digitalnimanzel.cz/pripojit/ nebo telefonicky na telefonním čísle uvedeném na webové stránce https://digitalnimanzel.cz/.

2.2. K uzavření smluvního vztahu mezi stranami, který se řídí touto smlouvou dojde vyplněním objednávkového formuláře a odsouhlasením těchto obchodních podmínek. Klient je povinen uvést v objednávkovém formuláři pravdivé a úplné údaje. Klient se zavazuje uvést v objednávce pravdivou e-mailovou adresu, na kterou se dají doručovat e-mailové zprávy, a prohlašuje, že k této adrese má přístup. V případě, že klient uvede nefunkční e-mailovou adresu, e-mailovou adresu s plnou schránkou, nebo e-mailovou adresu, ke které nemá přístup, bude poskytovatelem požádán o uvedení funkční adresy, která se bude považovat pro účely této smlouvy za adresu uvedenou v objednávce. V případě, že klient neposkytne funkční emailovou adresu, poskytovatel nemá povinnost poskytnout klientovi servisní službu.

  1. Platební podmínky a ceny

3.1. Ceny za servisní služby se řídí platným ceníkem poskytovatele, který je vždy uveden na stránkách https://digitalnimanzel.cz/ či dle domluvy s poskytovatelem služby. Klient prohlašuje, že se s cenovou nabídkou seznámil a je jí plně vázán. S cenou za servisní služby je klient seznámen technikem před započetím online řešení poskytovatele. Po dokončení servisního bude klientovi odeslána faktura se splatností 3 dny na jeho e-mailovou adresu.

3.2. Platba je realizována prostřednictvím partnerských platebních bran GoPay, paypal nebo přímo převodem na účet poskytovatele.

3.3. Pokud klient neuhradí cenu za servisní služby ve stanovené lhůtě, vzniká poskytovateli právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky, za každý den prodlení platby, která je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy k uhrazení smluvní pokuty.

  1. Reklamace

4.1. Poskytovatel poskytuje záruku na servisní služby poskytnuté na dálku 30 dnů od jejich dokončení. Poskytovatel poskytuje zákonnou záruku 24 měsíců pro koncové uživatele na všechen dodaný hardware. Záruka se nevztahuje na poskytnuté servisní služby, pokud klient jednal v rozporu s doporučením poskytovatelem, popř. má na svém zařízení nainstalován nelegální software. V případě reklamace servisního zásahu bude zkoumána oprávněnost reklamace.

4.2 Reklamaci nebo stížnost může klient uplatnit telefonicky na čísle 739 342 065 nebo e-mailem na adresu [email protected]. V případě reklamace je klient povinen přesně specifikovat závadu, kterou reklamuje.

Výjimky, kdy nebude akceptována reklamace servisního zásahu, jelikož tyto vedou k přímému poškození systému nebo anulování provedené práce:

– v zařízení došlo ke změně hardware nebo software.

– KLIENT použil možnost obnovení systému bez předchozí konzultace S POSKYTOVATELEM.

– data na disku, zálohy, nastavení nebo registry byly přepsány jinou aplikací.

– byl nainstalován nekompatibilní nebo nelegální software či ovladače.

– operační systém byl upraven aplikací, která není součástí Operačního systému.

– není možné relaci zcela dokončit vinou nelegálního software či ukončení relace klientem.

– do ZAŘÍZENÍ byl stažen závadný či rizikový obsah.

– ZAŘÍZENÍ není zabezpečenO doporučeným bezpečnostním řešením.

– v zařízení provedla zásah, úpravu nebo instalaci třetí osoba.

– jakýkoliv ZÁVAŽNÝ zásah bez vědomí poskytovatele.

 

4.3. O výsledku reklamace je klient informován okamžitě po vyřízení oprávněné reklamace.

 

  1. Závěrečná ustanovení

5.1. Pokud jakýkoliv termín, závazek, podmínka nebo ustanovení této smlouvy bude posouzen jako neplatný, nulitní nebo nevymahatelný, pak zbytek ustanovení této smlouvy zůstane v plné platnosti a účinnosti a nebude žádným způsobem dotčen, poškozen nebo zneplatněn a smluvní strany nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením podle této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

5.2. Klient souhlasí s poskytnutím osobních údajů. Poskytovatel se zavazuje nakládat s osobními údaji klienta v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

5.3. V případě sporů vzniklých z této smlouvy je dána věcná příslušnost českých civilních soudů pro klienty v zemích EU.

5.4. Klient výslovně prohlašuje, že se seznámil s celým textem této smlouvy a s tímto souhlasí.